• IZBORNI PROGRAM ZA PARLAMENTARNE IZBORE 2011
  • 30.11.2011.

PARLAMENTARNI IZBORI 2011.

 

PROGRAM STRANKE

 

" ČOVJEČE NE TRAŽI DA PROMIJENIŠ SVIJET I DA GAPODREDIŠ SEBI, VEĆ RAZMIŠLJAJ O TOME, DA JE POTREBNO PROMIJENITI SEBE IUSKLADITITI SE SA SVIJETOM, KOJI TE OKRUŽUJE."

Mi nismo orijentirani nilijevo ni desno, već smo usmjereni na budućnost, čovjeka i okoliš. Želimo zaštititi prirodu iokoliš, stvoriti preduvjete za kvalitetniji i zdraviji život.

Mi se zauzimamo za humanijemeđuljudske odnose, za prijateljstvo i suživot među ljudima, bez razlika pospolu, boji kože i vjeri. Naš osnovni moto je razmišljajmo globalno i djelujmolokalno.

 

I. OČUVANJE PRIRODE I ZAŠTITA OKOLIŠA


"Čovječe shvati, da svijet koji te okružuje nisidobio u nasljeđe, već si ga unajmio odbudućih generacija."

Bitno područje djelovanjastranke je očuvanje prirode i okoliša. Mi smo predvodnici i nositelji akcija nazaštiti okoliša i očuvanju prirode. Pozivamo pokrete, udruge, institucije idruštva da nam se pridruže. Svjedoci smo čovjekove agresije prema prirodi, alii načina kako nam ona odgovara.

Očuvanje prirode i živihbića je najznačajnija misija čovjeka i društva. Zbog toga je potrebno jeotklanjati uzroke ugrožavanja i spriječiti stvaranje novih.

Naši su ciljevi u slijedećemčetverogodišnjem razdoblju:

- zakonskom regulativomobvezati izgradnju učinkovitih bio i kemijskih pročistača, kako za sve urbanesredine, tako i za direktne zagađivaše;

- zaštita izvora pitke vode,jer je voda najvažniji element očuvanja života na zemlji. Vodo-zaštitnapodručja su u Hrvatskoj uglavnom deklarativne naravi, jer je stvarnost odavnosasvim drugačija;

- spriječiti bilo kakvumogućnost, da netko osim hrvatske države upravlja vodo-zaštitnim područjima i izvorima pitkevode, jer to je naše najveće i najcjenjenije bogatstvo.

- more je potrebno jezakonskom regulativom zaštiti od uništavanja. Pored režima stroge kontroleulaska u Jadran za tankere i razne vojne brodove i atomske podmornice, nužno jeriješiti problem balastnih voda;

- pokrenuti pregovore sasusjednim zemljama ograničenju broja ulazaka tankera u Jadran;

- hitno spriječiti odlijevanje komunalnih i industrijskih vodadirektno u more. Te se takve vode moraju prije odlijevanja pročistiti, što seodnosi na riječne ispuste.

- spriječiti daljnjuizgradnju marina na hrvatskom Jadranu. Tako će se onemogućitidevastiranje najljepših dijelova obale i zagađivanje kako mora i obala;

- orijentacijom na ekološkuproizvodnju hrane, čime se otklanja zagađivanje prirode i vodo-zaštitnihpodručja. Konvencionalna proizvodnja hrane sa umjetnim gnojivima, herbicidima,pesticidima i sl. Je jedan najvećih zagađivača zemlje;

- zaštita šuma oddevastiranja i požara, jer oni nanose nesagledive štete za život svih. Šume su veliko prirodno bogatstvo,stoga ne smijemo dozvoliti otuđenje šuma i privatizaciju, jer je cilj takvihprocesa poznat.

- izrada programa zaštite iproglašenja parkova prirode, posebno onih u moru:

- sveobuhvatno sankcioniratimučenja životinja;

- stimuliratipreusmjeravanje cestovnog u željeznički promet. Željeznica je ekološki dalekoprihvatljivija pri izgradnji, eksploataciji i sigurnosti;

- mijenjati regulacijugospodarenja otpadom, jer je realizacija ekološkog zbrinjavanja spora inedovoljna. U budućnosti se ta problematika mora riješiti isključivogospodarenjem, pri čemu su deponiji nepotrebni. Umjesto opterećenja prirode iokoliša, gospodarenje otpadom će postati uspješna djelatnost i načinsprječavanja zagađenja zemljišta;

- korištenje sve višeobnovljivih izvora energije. Od fosilnih izvora preferirati plin kao energent;

- zalagati se za hitnozatvaranje atomske elektrane u Krškom. Nismo suglasni s projektom produženjarada i djelovanja elektrane;

- uvesti dodatnaoporezivanja na ambalažu koja se ne može reciklirati i stimulirati proizvodnjuekološke ambalaže;

- uvesti ekološku taksuzagađivačima, radi naknade građanima za ugrožavanje zdravlja i umanjivanjevrijednosti imovine.

-odlučno se protivimonekontroliranoj izgradnji velikog broja golf igrališta. Uz zagađenja koja prouzrokuju golf igrališta,još veću štetu stvaraju gradnje pratećih objekata, koji su glavni motiv golfomanijeu Hrvatskoj. Postoje čvrsti dokazi o pranju novca kroz izgradnju objekata zadaljnju preprodaju. Cijenimo kako je Zakon o golfu mafijaški Zakon, kojegamoramo ukinuti.

-ukidanje regulative, po kojoj se pojedine investicije mogu proglašavati ne-transparentnointeresom republike Hrvatske, posebice onog dijela, koji u tom slučajuomogućava narušavanje prava privatnog vlasnika zemlje, čak i oduzimanje iste u"interesu države".

-zakonom reguliratilobiranje i krivičnim sankcijama onemogućiti izvan-institucionalni pritisak odosoba u vlasti i uz vlast, naročito u područjima zaštite okoliša ifunkcioniranja prljavih industrija, tako onemogućiti pogodovanje ulagačima uiste prljave industrije kako oni ne bi mogli liberalno kršiti hrvatske zakone itime zgrtati ekstra-profite.

 

II. GOSPODARSKI RAZVOJ NA OSNOVI URAVNOTEŽENOG ODNOSA S PRIRODOM I OKOLIŠOM


" Tajna sreće nije u tome, da radiš to što voliš,već da voliš to što radiš "

Podupiremo sve programe kojiće omogućiti veću zaposlenost, viši standard , povesti brigu o zaštiti zdravlja ljudi i sačuvati prirodu.

- predlažemo formiranjefonda za zapošljavanje mladih na nivou države i županija. Fond bi se punio s0.5% sredstava iz proračuna države i isto toliko županije i gradova. Fond bi se punio iz naknada kojeprimaju djelatnici zaposleni uz državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, iliprimaju nadoknadu za prisustvo u raznim upravnim i nadzornim odborima. Fond bise mogao puniti i iz drugih izvora iz određenih namjenskih sredstava ubranikroz dogovorene za tu svrhu dodatne naknade. Mladi koji završe škole bi seposlije školovanja zaposlili u javnim poslovima po gradovima i županijama naodređeno vrijeme od dvije do tri godine i na takav način bi stekli praksu i uto vrijeme našli sebi zaposlenje. Zadržali bi takav kadar u zemlji i omogućiliroditeljima, da premoste dodatno breme, koje ih opterećuje-ionako sami teškopreživljavaju.

- želimo isto tako, da seuvede porez na ekstra stvoren profit, na promet dionicama. Sadašnjeobrazloženje, da bi bili pogođeni građani naše zemlje je čista izmišljotina, dabi se zaštitili tajkuni, a ne siromašno građanstvo. Svaki građanin, koji biplatio porez na dionicu, njemu bi se kroz namet na tajkune, kriminalce, koji sustekli bogatstvo na kriminalni način, vratilo više natrag nego što bi oniplatili. Kroz sistem oporezivanju po određenoj skali, gdje bi stopa porezarasle s velikima transakcijama, građanima bi se vratilo isto tako daleko višenovaca, koji bi trebao usmjeriti u zdravstvo, socijalu, školstvo i umirovljenicima,kroz povećanje mirovine;

- predlažemo oslobađanjeporeza na dionice svima onima, koji bi vrijednost dobivenih dionicareprogramirali,

- paralelno s oporezivanjemdionica, potrebno je smanjiti namete na cijenu rada i na takav način bi sepoticalo zapošljavanje,

- zabranili bi uvoz prljave i zastarjeleproizvodne tehnologije u našu zemlju;

- razvijati proizvodne i uslužne djelatnosti,koje poštuju prirodne mogućnosti i regionalne mogućnosti;

- jedan od strateškihpravaca razvoja gospodarstva bi trebao biti eko-agroturizam, jer na taj načinbi došao u prvi plan naš položaj i sačuvan okoliš, prvenstveno što bi na takav način zaštitiliprirodu i okoliš i omogućili našim ljudima kud i kamo zdraviju prehranu i s takvimgospodarskim razvojem bi imali prednosti, jer s konvencionalnom proizvodnjomhrane i masovnog turizma uništavamo što je najvrednije u zemlji i s cijenama mine možemo konkurirati drugim zemljama kroz konvencionalnu poljoprivredu i nitis masovnim ili polu masovnim turizmom. Mi želimo razvijati eko – turizam ieko-poljoprivredu;

- odlučno ćemo sesuprotstaviti proizvodnji genetski modificirane hrane u zemlji, kao i uvozutakve vrste hrane. To isto ćemo činiti kod nabavke sadnoga materijala isjemenja;

- kod proizvodnje energijeboriti i zalagati ćemo se, da se pokrene proizvodnja obnovljivih izvoraenergije, kao što je sunce, vjetar, korištenje bio mase, male protočnecentrale, a prvenstveno ćemo se zalagati, da se kako industrijska potrošnjatako obiteljska potrošnja pokrene k uštedi energije po proizvodnoj jedinici ipo potrošaču i potrebno pokrenuti stimulaciju za proizvodnju i nabavkupotrošača, koji će trošiti manju količinu energije. Nastojati ćemo svugdjepreferirati plin od neobnovljivih izvora energije, jer je ekološki puno prihvatljivijiod mazuta i ugljena. Kod izgradnje novih termoelektrana tražit ćemo korištenjeplina i to na bazi kombi centrala, gdje će se pored proizvodnje električneenergije proizvesti i toplinska i na taj način ostvarit iskoristivost takvihcentrala preko 80% umjesto dosadašnjih na ugljen, gdje je iskoristivost oko40%.

- suprotstaviti ćemo seodlučno korištenju atomske energije i zalagati ćemo se zajedno s kolegama izZelenog političkog foruma Alpe Adria, da se atomska centrala u Krškom zatvori ipotrebno je spriječiti izgradnju drugog bloka u Krškom;

- kod izgradnje prometnicazalagati ćemo se modernizaciji iizgradnji željezničkih pruga, jer je izgradnja ekološki prihvatljivija odautocesta. Željeznički promet s moderniziranim prugama i udobnijim vagonima,daleko je sigurniji od cestovnog prometa i isto tako omogućava daleko većiprotok, kako u prijevozu putnika, a pogotovo u prijevozu tereta. Željezničkiprijevoz je jeftiniji u prijevozu putnika, a pogotovo tereta, a isto tako važnoje napomenuti, sa se troši daleko manje energije po prevezenom putniku i istotako po toni tereta:

- zalagati ćemo se zarealizacijom projekta izgradnje nizinske pruge od Zagreba i to do Pule, jerIstra je postala potpuno izolirana u željezničkom prometu, a nekad je bila vrlodobro povezana s zapadnom Europom:

- nastojati ćemo, da dolazido izražaja promet na moru i na rijekama, jer to je naša prednost pred drugimzemljama i što mi vrlo malo koristimo. Uzmimo samo primjer riječke luke, kojaje nekad stajala uz bok luci u Trstu, a sada, riječka luka daleko zaostaje zaKoprom, a da ne govorimo koliko zaostaje za Trstom. Iz navedenoga razlogazalagati ćemo se za izgradnju nizinske pruge koja bi trebala kroz željezničkitunel kroz Učku nastaviti do Pule:

- u bankarskom prometu s novčanimkapitalom nastojat ćemo, da dođu do izražaja domaće banke, kako bi novčanikapital ostao u zemlji, a pogotovo profit. Ovo što smo dosada učinili sbankarskim kapitalom, gdje smo banke sanirali i prepustili za bagatelustrancima, to ne bi učinili i najveći neprijatelji naše zemlje.

- bankarska politika uzemlji, koja se provodi i gdje većina banaka je u vlasništvu stranaca jenajcrnja strana ekonomske politike u zemlji i jedna je od glavnih krivaca zaovakvo loše stanje gospodarstva i samih građana, jer ovakve velike zarade kojeoni ostvaruju se ne mogu zaraditi poštenim radom.

- u tu kategoriju moramouvrstiti i telekomunikacije, koje su se pretvorili u lopovsku organizacijuprepuštenu strancima, koji naočigled javnosti pokradaju građane naše zemlje.Obavezno se mora ugraditi vrlo oštri sustav kontrole i uvesti oporezivanja ne zarađenoga ;

- borit ćemo se i da drugamonopolistička tvrtka INA, koja je bitna za razvoj gospodarstva u zemlji i kojabitno utječe na standard ljudi ostane u većinskom vlasništvu države i da kroz monopolističkoformiranje cijene ostvareni kapital ne napusti našu zemlju. Politika cijena,koju provodi INA, kako kod cijene goriva i cijene plina je za gospodarstvo našezemlje i za građane ne prihvatljiva ;

-pored problematikeenergenata kao što smo spomenuli nafta i plin, bitno na gospodarstvo i nagrađane utječe energent struja Kada se govori o energentu električna struja,moramo to promatrati kroz dvije strane. Jedna strana se odnosi se odnosi napolitiku izgradnje energetskih objekata, koji direktno utječu na očuvanjeprirode i okoliša i na zdravlje naših građana, jer pojedinim energetskimobjektima nije mjesto na našim prostorima. Tu prvenstveno mislimo na izgradnjuenergetskih objekata na nuklearni pogon tu mislimo na lobiste, koji bi željeligraditi u našoj zemlji, a tu isto tako mislimo, na dogradnju drugog bloka uKrškom, koji je u neposrednoj blizinigrada Zagreba. Pored toga protivimo se izgradnji termoelektrana na korištenjuuvoznoga ugljena, jer od neobnovljivih izvora energije podržavamo samo plin. Iznavedenih razloga protivimo se izgradnji Plomina 3 ili rekonstrukciji, gdje bise koristio ugljen i zato tražimo raspisivanje referenduma po tom pitanju. Već dugo se zalažemo za korištenjeobnovljivih izvora energije i naše gospodarstvo bi trebalo usmjeriti naproizvodnju opreme za obnovljive izvore energije. Sredstva za obnovljiveizvore, koje svi građani izdvajahu kroz cijenu energije završava u rukamastranih kompanija, a nekad smo imali najjače proizvođače takve opreme na ovomdijelu jugoistočne Europe. Iz svih dostupnih informacija vidljivo je, da kodproizvodnje opreme za obnovljive izvore energije postoji daleko veća mogućnostzapošljavanja, većeg broja zaposlenika nego kod proizvodnje energije izneobnovljivih izvora energije.

- zalagati ćemo se da sekonačno raščisti, da lopovština ostvarena kod pretvorbe i kroz daljnjekriminalne radnje bude sankcionirana, da svi oni koji ne mogu dokazati, da kodostvarenja svog kapitala su uredno podmirili porez, da se takve naknadnooporezuje. Umjesto da smo povratili pokraden novac iz naših tvrtki, mi smo sezaduživali i doveli zemlju u nevjerojatnu tešku situaciju u kojoj ne možemopodmirivati obaveze bez ponovnog još većeg zaduživanja. Na takav način dovestće se naša država u kolaps i gdje ćemo biti prisiljeni prodavati sve što jenajvrednije u zemlji, a to znači bankrot.

- u građevinarstvo, koje jeovakvo prouzročilo nevjerojatnu devastaciju i nanijelo veliku ekonomsku iekološku štetu i to naročito u priobalju zalagati ćemo se da to spriječimo.Želimo spriječiti betoniranje obale, uništavanje naših dragulja kao što suotoci, uvale zbog nevjerojatnog pritiska izgradnje marina, kao izgradnje golfigrališta,apartmana i vila od kojih mi kao društvo nemamo nikakvih koristi. Mimoramo stvoriti preduvjete jeftinije stambene izgradnje, a ne da pojedincizgrću velike profite na štetu građana, koji si ne mogu stvoriti mogućnost, dakupuju tako skupe stanove i to pogotovo, kad banke koje nuđahu kredite za kupovanje stana, ostvaruju sebivelike zarade. Mlada populacija i radnička klasa ne može doći pod takvimuvjetima do stana;

- pokrenuli smo kao prvi uzemlji inicijativu i nastavit borit ćemo se za prihvaćanje institucije pravagrađenja, kako bi i dalje općine i gradovi ostali vlasnici zemljišta na svom područjui kroz naplatu rente ostvarili stalan prihod punjenja svog budžeta i stvorilipreduvjete, da mogu svoju ustavnu kategoriju odgovornosti za brigu okomunalijama pod normalnim uvjetima realizirati.

- kada se radi o korištenjudržavnog poljoprivrednoga zemljišta mise zalažemo, da su do daljnjeg zemljište daje u dugoročni najam ili koncesiju,da se spriječi dosadašnja rabota lokalne vlasti u općinama i gradovima, kada supoljoprivredno zemljište sebi podobnim osobama pretvarali poljoprivredno zemljišteu građevinsko i to naročito uz priobalje i na otocima. Nastavit ćemo borbu zašto većom realizacijom programa ekološke proizvodnje hrane, eko-agro-turizma ieko-turizma. Kako smo dosta očuvali zemljište, pružam nam se nevjerojatnamogućnost razvoja upravo ovakvog programa ulaskom u EU. Pogotovo ćemo doći doizražaja, ako proizvedenu eko-hranu uspijemo doraditi i preraditi i kao takvuponuditi tržištu Europe. Kroz navedeni program zaštititi ćemo našu prirodu,okoliš i stvoriti mogućnost zdravije prehrane naših građana, isto tako nuditituristima, koji dolaze na naša područja, jer ćemo bitno obogatiti našu ponudu.

- želimo u građevinarstvupokrenuti inicijativu k ekološkoj stambenoj izgradnji i ekološkom stanovanju iisto tako podupirati svaki program, koji će biti inicirani ili ćemo ga miinicirati, a to je izgradnja pasivnih i energetskih kuća, koji znatno mogu uštedjeti energiju i pojeftinitistanovanje i uštedjeti na potrošnji energije u zemlji.

 

III. SOCIJALNA SIGURNOST,ZDRAVLJE, ŠKOLSTVO I KULTURA


" Bez zdrave prirode nema zdravoga društva. Bezzdravog društva nema zdravoga života, niti zdravoga pojedinca."

Ogromne socijalne razlike,koje su nastale od početka rata pa sve do danas

na teret osiromašenog stanovništva, potrebno je vratiti onome, komu jeoduzeto. Na tisuće i tisuće obespravljenih ljudi u našoj zemlji, koji su ostalibez posla, bez sredstava za život, umirovljenici pokradeni u mirovinama, amladi besperspektivnosti u svojoj zemlji, nameću se potreba za hitne promijeneu državi. U svim strukturama moraju biti ugrađeni temelji zaštite čovjeka odrođenja pa do smrti.

Naši ciljevi su:

- svakom djetetu mora bitiomogućeno besplatno školovanje zaključno s stjecanjem srednje naobrazbe;

- umirovljenicima potrebnovratiti preostali dug i spriječitidaljnje izigravanje istih. Tražit ćemo, da umirovljeničke naknade steknu 70%prosjeka plače, kao što u nama susjednoj Sloveniji, jer to je nekad biloosigurano umirovljenicima,Mirovina se može steći isključivo na osnovi svogminulog rada kroz svoj radni vijek. Odbaciti bilo kakvu mogućnost, da pojedinegrupacije, kao zastupnici u Saboru, u Vladi i suci Ustavnog suda stječupovlaštene mirovine i to na štetu ostalih umirovljenika.;

- svi građani zemlje trebajubiti zdravstveno zaštićeni jer zemlja treba biti građena na konceptu socijalnepravde;

- potrebno stvoriti fondsolidarnosti, kako bi radnici koji ostanu bez posla primali naknadu barem godinu dana. Fond bi se punio krozposebna izdvajanja tvrtki u toku njihovog rada. Isto tako tražit ćemo, danaknade radnicima imaju prioritet pred drugim obavezama;

- svim menadžerima, koji su doveli tvrtke u stečaj iotpustili radnike i ostavili bezsredstava za preživljavanje za život, s zakonskom regulativom onemogućiti, dabarem pet godina, ne mogu obavljati tako visoku funkciju. Za štetu koju supričinili radnicima i državi, moraju odgovarati i svojom osobnom imovinom:

- djelatnici a naročitodjelatnici na rukovodećim funkcijama u državnoj upravi i lokalnoj samoupravionemogućiti ćemo, da budu u raznim upravnim i nadzornim odborima;

- zalagat ćemo se zaizgradnju socijalnih stanova, i isto tako za mlade, kako bi čim prije došli dostana i mogli stvarati svoju buduću obitelj, jer to je pored

zaposlenja, preduvjet zasnivanja porodice i povećanja stope nataliteta unašoj zemlji;

- problematiku u zdravstvu treba tražiti prvenstveno u preventivi i to početi s kvalitetnijom prehranom eko hranomproizvedenom na našim poljima i vrtovima:

- borit ćemo se protivgenetski modificiranom hranom, koju želerazni tajkuni i multinacionalne kompanije nametnuti nam za korištenje;

-tražit ćemo moratorijminimum dvadeset godina na istraživanjima genetskog inženjeringa na ljudskomzametku;

- borit ćemo se protivkloniranja živih bića, koje se je počelo istraživati u nekakvim tajnimlaboratorijima isto tako tražit ćemo isto tako moratorij na puštanje genetskipromijenjenih organizama u okoliš;

- zalagati ćemo se da sefinancira kvalitetnija rekreacija i amaterski sport, a ne profesionalni gdjeobično završava u privatnim džepovima:

- pokrenut ćemo akciju dasvaka škola ima sportsku dvoranu i na taj način spriječili diskriminaciju međudjecom i realizirati mogućnost nastave u školama u jednoj smjeni;

- prodaju droge tretiratikao zločin uperen protiv čovjeka i države;

- provesti decentralizacijudržave, a isto tako županije i gradova i omogućiti sve više neposrednogupravljanja.

- u ovoj našoj državi, gdjejoš nije sazrelo demokratsko upravljanje, potrebno ograničiti mandatzastupnicima u Saboru, Vladi, županima, gradonačelnicima i načelnicima i to nadva moguća uzastopna mandata što znači na osma godina, mora nastupiti pauza odčetiri godine, da bi se mogli ponovno natjecati na takve funkcije.

- kod izbora ukinutiD'Hontovu metodu i izabrani mogu biti samo oni na listi koliko su dobilistvarno glasova od građana. Usporedo s tim potrebno je limit prolaska naizborima sa sadašnjih 5% granicu pomaknuti na 3%, kako bi se omogućiloprovjetravanje političkih stranaka i njihovi programi i stvorili istinski demokratskiizbori.

- posebnu brigu posvetitipravosuđu, jer njega tretiramo kao glavnog krivca za većinu kriminala i nedaćastvorenih našim građanima, jer ono i predstavlja najveću sramota naše zemlje,jer pravosuđe je prava tragedija naše zemlje. Sudstvo mora imati isti tretmankao ostali građani u našoj zemlji, a ne da pod parolom posebnog statusa, onimogu stvarno raditi što je njima na volji, a ne odgovarati za počinjeno. Svakakou sudstvu ima i časnih izuzetaka, što potvrđuje našu tezu, da izvršioci unekim sudovima bi morali bitiprocesuirani, kao ostali građani. Često se postavlja pitanje, tko upravlja ssudovima.

 

Predsjednik stranke:

Mr. sc. Josip Anton Rupnik