• PREUSTROJ UPRAVE NAŠE ZEMLJE I IZBOR ZASTUPNIKA
  • 07.02.2019.

KONFERENCIJA ZA NOVINARE:

 

„TRAŽIMO PREUSTROJ UPRAVENAŠE ZEMLJE I IZBOR ZASTUPNIKA

U SABOR NA OSNOVI IZBORNIHREZULTATA"

Poštovani,

Nalazimo se u vremenu, kada je najpovoljnije mijenjati izborni Zakon, i ne bi smjeli dozvoliti, dana silne prigovore se ne pravovremeno ne reagira. U vremenu nedavno održanih parlamentarnih izbora često smo slušali o nezadovoljstvusamih izbora. To se odnosilo na izborne jedinice o njihovoj veličinii njihovoj povezanosti i to s aspekta užeg interesa gospodarskog,kulturnog, ekološkog i da dalje ne nabrajamo, a isto tako o samomnačinu izbora. Mi smo već prije deset godina predlagali izmjeneizbornog zakona za izbore zastupnika u Sabor. Dosta je primjedbi i narad saborskih zastupnika i postavlja se globalno pitanje, da litrebaju sjediti u Saboru ljudi 12 ,15 ili više godina i da li trebaograničiti mandate, da dođu ljudi s novim idejama, znanjima i sdrugim pristupom u rješavanju ključnih problema naše zemlje. Kakoizabrani zastupnici stupaju u radni odnos , trebalo bi za njih istotako važiti zakonski propisi, kao što važe i za ostalezaposlenike u zemlji. Skoro za svako radno mjesto i to pogotovo zaodgovorna radna mjesta propisani su uvjeti što pojedinac trebaispunjavati, da bi imao pravo da se natječe za određeno radnomjesto. Za zastupnike u Sabor ne mora ni imati nikakvu školskuspremu niti druge preduvjete , kao što je primjer potvrdu onekažnjavanju i slično. Počela se voditi i kampanja za smanjenjezastupnika u Saboru i slušamo samo kako treba smanjiti i nabacuju serazličite brojke.

Što mi predlažemo?

Mi tražimo i ujedno predlažemo vrlo jednostavno rješenje, a ono glasi, da u Saboru mogu biti izabranisamo oni na listi, koji su prešli izborni prag. To znači tražimoukidanje dontove metode. Na taj način bi spriječili ,da glasovistranaka lijeve opcije, koji nisu prešli prag se dodaju desnojopciji, a isto tako obratno. Na takav način bi se automatski smanjiobroj zastupnika i u Sabor bi ušli oni zastupnici, koje bi narodizabrao na izborima, bilo bi poželjno, da to bude neposredno, da sezna za koga glasuju.

Isto tako predlažemo da se izborniprag smanji od sadašnjih 5% na 3%, na takav način dobili bipravednije izbore i ne bi se previše smanjio broj zastupnika u

Saboru, a što je najvažnije došlo bi do bitne promjene u sastavu Sabora, jer bi se omogućilostrankama s drugačijim programom i drugačijim pristupima rješavanjaključnih problema ove zemlje nego što ga sada nuđahu većistrošeni programi postojećih političkih stranaka, a i istrošeninastupi i stavovi postojećih izabranih zastupnika.

Pored predloženog, isto tako ponovno predlažemo, da zastupnici u Saboru mogu biti birani samo dva putazaredom i mora proći najmanje četiri godine, da bi se mogao ponovnokandidirati i biti izabran. Na takav način dobili bi kud i kamokvalitetniji sastav Sabora i omogućili novim stručnijimzastupnicima, koje bi narod izabrao neposredno, mogli braniti njihoveinterese. U demokratskom društvu Sabor ili kako ga u drugim zemljamanazivaju parlament ima vrlo važnu i često presudnu ulogu udonošenju odluka, ali je tragična konstatacija, da zastupnici neodgovaraju za svoje postupke.

Predlažemo, da na izbore može ićistranka, koja mora biti formirana najmanje devet mjeseci prijeizbora, a isto tako ne može se mijenjati naziv stranke najmanjedevet mjeseci prije raspisivanja parlamentarnih izbora. To

pravilo isto tako važi za nezavisneliste, koje moraju biti prijavljene najmanje devet mjeseci prijeraspisivanja izbora. Na takav način bi se spriječilo mešetarenjeoko izbora i trošenje velikih sredstava sumnjivog porijekla. Stakvim sumnjivim sredstvima se kupuju izbori i vara javnost, jernovac koji je tako stečen se mora vratiti onome. koji je to platio,pa se obećani programi i ne mogu realizirati.

Na listama stranaka a isto tako nanezavisnim listama, mogu biti kandidati isključivo, koji imajuprebivalište i borave na području svoje izborne jedinice. Na takavnačin bi zaštitili regionalnu ravnopravnost izbora građana uSabor. Svakako izborne jedinice za parlamentarne izbore bi trebalobitno smanjiti i to bi trebalo učiniti po regijama, Zagreb jednaizborna jedinica, podravsko-međimurska, centralna Hrvatska, istočnaHrvatska- Slavonija, jugoistočna Hrvatska –Dalmacija, jugozapadnaHrvatska-primorsko-goranska-lička i istarska regija. Brojregistriranih birača bi odredio i broj mogućih izabranih zastupnikau Sabor.

Svakako za lokalne izbore bi važiloisto pravilo, kako za izbore na nivou gradova i isto tako općinaali bi trebalo prethodno provesti drastično smanjenje broja gradovai pogotovo općina.

Izvršne izborne funkcije bi sukladnoparlamentarnim trebale imati isti status, to znači predsjednikVlade, dopredsjednici, ministri, doministri ili pomoćnici ministara,gradonačelnici s dogradonačelnicima i načelnici općina bi trebaliimati ograničenu mogućnost, a to znači, da i oni mogu biti biranisamo dva puta zaredom. Tek nakon četiri godine pauze mogu seponovno kandidirati i biti izabrani.

Ovakav dosadašnji način se je uvelikoj mjeri pokazao vrlo štetnim za cjelokupnu zajednicu, a nesamo na lokalnom nivou.

Prije pokretanja izmjene izbornogzakona, mora se pod hitno pokrenuti izmjena zakona o formiranjulokalnih samoupravnih jedinica. Mora se hitno smanjiti broj općina igradova u zemlji i uvesti standardi, koji bi trebali biti preduvjetza formiranje lokalne samoupravne jedinice. Kao na primjer imatinajmanje 1500 ili

2000 stanovnika i imati najmanje od 3do 5.000,00 kuna prihoda po stanovniku. Gradovi bi trebali imatinajmanje 10 000 stanovnika i najmanji prihod

po stanovniku 5.000,00 kuna. Kakovidimo, da tako nešto slično je predlagao i Ekonomski institut.

Mjesne zajednice – odbori morajudobiti potpuno drugačiji status, jer sadašnja ovlaštenja i njihovapodručja rada su samo dokaz da treba hitno ukinuti mjesne zajednice.U vrijeme automatizacije i elektronike i promijene propisa koji bitrebali pratiti samoupravu, mnogo funkcija bi mogle obaviti mjesnezajednice ali potpuno drugačije ustrojene. Takve mjesne zajednice bimogle zamijeniti jedan veliki dio postojećih općina i na smanjenjuopćina uštedjeli bi se milioni kuna i na taj način bitno bismanjili troškove naših uprava i smanjili opterećenja gospodarstvui samim građanima i stvorili bi se preduvjeti kvalitetnijeg i bržegzapošljavanja i svakako kvalitetnijeg življenja naših građana.

Pored navedenog svakako bi ukazali ina primanja dužnosnika u tim tijelima, koja bi trebali vezivati zaveličinu lokalne samouprave, a to znači po broju stanovnika iprihodu po stanovniku. Trebalo bi ugraditi fiksni dio plače inajmanje 30% stimulativnog dijela, koji bi ovisio o realizacijizacrtanog prihvaćenog programa-proračuna. Nijedan rukovodilac,koji bi bio na čelu regije ne može imati veću plaču odpredsjednika Vlade, a isto tako nijedan gradonačelnik ne može imativeću plaču od rukovodioca regije u svojoj regiji, a isto takonijedan načelnik općine ne može imati veću plaču odgradonačelnika u njegovoj regiji. Na veličinu plače po regijama,gradovima i općinama bi trebalo vezivati za broj stanovnika iprihodu po stanovniku. To znači, da bi se plače i po regijamarazlikovale po istim kriterijama. Ovaj sadašnji nered bi trebaloodmah riješiti, jer je ne dopustivo jda pojedini načelnici imajuveće plače od gradonačelnika, kao što imaju pojedinigradonačelnici veće plače od župana. Pored toga je ne dopustivo,da pojedini načelnici s malim brojem stanovnika i malim prihodom postanovniku imaju veće plače od načelnika općina s dva ili triputa većim brojem stanovnika, a isto tako nekoliko puta većimprihodom po stanovniku. Mi ovdje govorimo o plaćama, a ne oprimanjima i drugim beneficijama, koje si pojedini načelnici iligradonačelnici mogu ostvariti točnije, koje ostvaruju što veomanegativno utječe na ostale građane. Iz navedenih razloga predlažemoVladi, da čim prije pokrene izmjenu izbornog zakona, a isto tako darazmotre naše prijedloge, a pogotovo na broj i veličinu gradova iopćina, a na njihova primanja.

Vezano za ustrojstvo vlade iformiranja ministarstava s ciljem, da se njihov broj smanji što većdugo predlažemo i dugo vremena tražimo ali nije bilo sluha za našeprijedloge. Prije nekoliko godine doživjeli smo upravo obratno, ato je njihovo povećanje i zbog toga predlažemo slijedeće.

Ministarstvo pravosuđa i uprave

Ministarstvo vanjskih poslova,regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo obrane i branitelja

Ministarstvo financija

Ministarstvo zdravstva

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ministarstvo socijalne politike, mladih i mirovinskog sustava

Ministarstvo pomorstva,prometa i infrastrukture

10. Ministarstvopoljoprivrede i turizma

11. Ministarstvo zaštite okoliša,prostornog uređenja,energetike i vodoopskrbe

12. Ministarstvo kulture

13. Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta

Ad 10.) Objašnjenje zaMinistarstvo za poljoprivredu i turizam se temelji na našemprijedlogu i to od još prije 18 godina. To ministarstvo bi setrebalo bazirati na dva bitna odijela i to konvencionalnupoljoprivredu i konvencionalni turizam i na ekološku poljoprivredu ieko turizam na kojem treba graditi našu budućnosti, a ne na uvozomhrane. Na takav način bi omogućavali stranim investitorima, dakoriste naše prirodne resurse, a ne uvoz . Vodoprivredu smo istotako već davno tražili, da se izuzme iz Ministarstva poljoprivredei da treba biti kao vodoopskrba obuhvaćena u Ministarstvu zaštiteokoliša, jer na taj način želimo zaštititi naše najvećebogatstvo, a to je naša priroda. Uvijeknapominjemo, da zemlju nismo naslijedili, već unajmili od budućihgeneracija.

Ad11.) Tek smo u prethodnojvladi uspjeli djelomično s našim prijedlozima, jer smo zaštituokoliša izdvojili iz područje djelovanja Ministarstva zaštiteokoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Građevinski lobinije dopustio, da izdvojimo i prostorno uređenje i zato sadapredlažemo, da se prostorno uređenje treba izdvojiti odgrađevinskog lobija i priključiti zaštiti okoliša, kako bi sespriječilo uništavanje naše zemlje. Građevinarstvo trebapodrediti Ministarstvu gospodarstva, kako bi se podredilo potrebamanaše zemlje, a ne obratno, kao što se je dosada radilo i dovelocijelu zemlju u nevjerojatne dugove, kako bi se pojedinci mogliobogatiti. Vrlo je važno napomenuti, a što smo u prethodnom tekstuveć napomenuli, da s našim najvećim resursom, a to je voda, trebaupravljati na isti način, kao i ostalim

prirodnim bogatstvom, jer voda jesastavni dio našeg prirodnog bogatstva. U Ministarstvo zaštiteokoliša vrlo važno je bilo i ugrađivanje resora, a to jeenergetika i na taj način omogućava se direktno upravljanje snajvećim zagađivačem prirode.

Neprihvatljivo je, da imamo velikibroj agencija i to iz područja, koja su vezana s raznimministarstvima, a to znači, da područja koja pokrivajuministarstva, se ne mogu formirati agencije i uredi.

Pored navedenog želimo ukazati nanajveći problem naše zemlje, a to je pravosuđe, kao najvećegkrivca za ovakvu tešku situaciju u zemlji. Treba spriječiti, danam advokatske kuće predlažu zakone, koji njima odgovaraju, da mogubez velikog rada zarađivati na štetu građana naše zemlje. Zakon oovrhama bi trebalo odmah poništiti i, jer preko njega se dešavaneviđena pljačka naših građana i ne dopustivo je, da se vršeovrhe bez znanja ljudi nad kojima se vrši ovrha. Svako otuđenjesredstava bez znanja vlasnika, je po zakonu krađa i svi oni, kojitako rade moraju se kažnjavati. Ovrhe koje se provode u našojzemlji su teška povreda ljudskih prava kako po načinu kako se

provodi, a isto tako i potroškovima, koji se obračunavaju, jer tako radi samo mafija.

Naši prijedlozi imaju za cilj, dase dobro razmisli o ustrojstvo, jer praksa je u našoj zemljidokazala, da prijedlozi nas zelenih su u velikoj većini biliispravni, a njihovo kašnjenje ili ne ispunjavanje nanose velikuštetu građanima naše zemlje. Mi Zeleni nismo okrenuti ni lijevo nidesno, a to naše opredjeljenje smo davno ugradili u program strankeZELENIH, kada je formirana ali to je bilo prije dvadeset i petgodina.

S poštovanjem,

Predsjednik stranke:

Mr.sc.Josip- Anton RupnikKONFERENCIJAZA NOVINARE