• ŽUPANIJE HRVATSKE-NAKNADA ZA ISPUŠTANJE CO2
  • 23.06.2015.

Pula, 18. 06.2015.

SKUPŠTINA GRADA ZAGREBA

I

SKUPŠTINE ŽUPANIJA UHRVATSKOJ

„TRAŽIMO URAVNOTEŽENI RAZVOJ GOSPODARSTVA

U KOJEM MORA BITI UGRAĐENA ZAŠTITA OKOLIŠA IOČUVANJE PRIRODE U CILJU ZAŠTITE LJUDSKOG ZDRAVLJA"


Europska unija donosi nove odluke urekstriciji zagađenja prirode i počela nametati još stroža pravila o ispuštanju CO2, a nama se nuđaju dijametralno suprotni programi i odmah se postavljapitanje po čijoj želji ili zahtjevu nadležna tijela u zemlji, ministarstva iHEP žele to realizirati.

 

Ratificirali smo Sporazum iz Kyota iArhušku konvenciju i zašto se ti ratificirani dokumenti ne poštuju i ako naosnovi Ustava imaju prednost pred našim zakonima. Postavlja se pitanje, da liće netko u našoj zemlji odgovarati zanepoštivanje ili točnije ne provođenje tih dokumenata.

 

Zašto se ne poštuje mišljenjestručnjaka i građana u našoj zemlji, da se zabrani korištenje ugljena kaoenergenta, kojeg nema u našoj zemlji i mora se uvoziti, a ne koriste se domaćiresursi u proizvodnji električne energije. Korištenje obnovljivih izvoraenergije kao što je vjetar, sunce, bio masa, protočne centrale na potocima ipogotovo na rijekama i njihova proizvodnja su trebali biti pokretačiindustrijskog razvoja zemlje i ujedno zapošljavanja naših građana.

 

Suočeni smo s nedopustivima radnjama,kad se govori o proizvodnji električne energije i tu vam je jedan nedopustivprimjer vezan za slučaj izgradnje trečeg bloka, kojeg su nazvali Plomin „C".Prilikom izgradnje bloka Plomin 2 građani su bili protiv korištenja ugljena ipokrenuta je bila 1996. godine inicijativa, da se putem referenduma u Istriomogući izjašnjavanje građana. Dva dana prije održavanja raspisanog referenduma25. travnja 1996. godine došla je zabrana održavanja referenduma od nenadležnog ministarstva, kako bi zaštitili potpisani ugovor o gradnji bloka 2 stvrtkom RWE iz Njemačke 1995. godine. Takav scenarij se ponavlja kod izgradnjebloka Plomin „C", jer se planira izgradnja navedenog bloka s uvoznim ugljenom iako svega nekoliko kilometara udaljenosti prolazi plinovod i planira se gradnjaLNG terminala nedaleko od Plomina. Taj cijeli projekt je u suprotnosti sprostornim planom istarske županije, a isto tako s Programom prostornoguređenja republike Hrvatske od 07. 05. 1999. godine gdje je ugrađen slijedećitekst: „ Do 2015.godine u Republici Hrvatske neće se graditi niti istraživati, odnosnoispitivati mogućnost izgradnje termoenergetskih objekata na ugljen, kao inuklearnih energenata".


Iz ovog je vidljivo, kako se grubo kršezakonski propisi i prostorno planska dokumentacija, kako bi se nekominvestitoru i posrednicima pogodovalo na štetu građana. Na prljavoj industriji,koja uništava prirodu i okoliš i ljudsko zdravlje se najviše zarađuje, apogotovo, kad se ne moraju poštivati stroga pravila i standardi, koji su nasnazi u Europi i kada ta Europa još pooštrava poštivanje standarda i uvodi jošstrože kriterije.

 

Da bi se u našoj zemlji suprostavilipotencijalnim investitorima, koji na osnovu uništavanja prirode i okoliša -našeg največeg bogastva i na štetu ljudskogzdravlja, kako bi ekstremno zarađivali, a isto tako i posrednici iz našezemlje, predlažemo slijedeće:

Skupština grada Zagreba treba pokrenuti postupakzajedno s Skupštinama županija u Hrvatskoj uvođenje ekološke naknadezagađivaćima u zemlji, koji ispuštaju CO2. Nakon ratificiranja sporazuma izKyota naša zemlja je bila uvela daleko najnižu tarifu u Europi kao naknaduštete za ispuštanje CO2 i na taj način pogodovala takvim zagađivačima, da ulažusredstva na štetu zdravlja ljudi u našoj zemlji. Naš prijedlog je, da se unašoj zemlji uvede naknada 8 eura po toni i takva naknada bi trebalakontinuirano iz godine u godinu, da raste, kako bi pratio procentualni rastnaknada u Europi za pravo korištenja postoječih i potencijalnih zagađivača,koji ispuštaju CO2. Takva ekološkla naknada bi se trebala isplačivati lokalnojsamoupravi, kao naknada za prouzročenu štetu ljudima, koji žive u blizinitakvih zagađivaća. Predlažemo, da bi se 50% sredstava isplačivalo općinama i gradovima, koji suudaljeni najviše 10 km zračne linije od izvora zagađivanja, a drugih 50% bi seisplačivalo županijama na čijem području postoji i radi takav zagađivač.

 

Na takav način bi primorali sve budućeinvestitore, da se moraju ponašati kao i u drugim zemljama u Europi. Svi budući investitori i njihovi posrednici u našoj zemlji suunaprijed obaviješteni, da obečanja iizjave o nezagađivanju u njihovim studijama i projektima moraju biti istinite,a ne obmane. Uvođenje ekološke naknade za izpuštanje CO2 u atmosferu u našojzemlji spriječit ćemo obmane i prevare postoječih i budučih investitora,

Svi oni moraju, da shvate, da je ovo naša zemlja -namanajdraža.

Predsjednik stranke:

Mr. sc. Josip Anton Rupnik