• SLUČAJ KRASE
  • 16.12.2011.

Kamen iz Krasea je ilegalno vadila tvrtka Osijek-Koteks još 1990-ih, za potrebe izgradnje dijela ceste od Cerovlja do Pazina. Gračaško vijeće donijelo je zaključak da se stanje kakvo je iza sebe ostavio Osijek-Koteks treba sanirati, ali to do današnjeg dana nije napravljeno. 1999-e na taj nesanirani ilegalni kamenolom oko je bacila pulska Cesta d.o.o. sa idejom da ovdje hoće pravi kamenolom za svoje potrebe, te je on uvršten u Županijski plan 2002-e godine.

 

14. studenog 2006-e grupa građana iz Mjesnih odbora Mandalenčići, Bazgalji i Lindar šalju Žalbu na studiju utjecaja na okoliš za predviđeno eksploatacijsko polje Krase (link Krase-grupno-zalbanastudijuookolisu) gdje se izričito spominje da je zadnjom revizijom hidro-geoloških tokova iz 2005-e potvrđeno da je na postojećoj mikrolokaciji potvrđen status III. zone sanitarne zaštite vode za piće u Istarskoj županiji (gdje su izričito zabranjeni bilo kakvi radovi tipa kamenoloma i asfaltne baze) što je i objavljeno u Službenim novinama Istarske županije br 12/2005, dok u samoj Studiji utjecaja na okoliš piše da se “zona eksploatacijskog polja nalazi izvan privilegiranih tokova podzemnih voda” (što je u kontradikciji), zatim da se u blizini predviđenog kamenoloma nalazi kraška jama, smanjenju vrijednosti zemljišta i kuća u blizini…

 

Na to dolazi nepotpisani odgovor na žalbu bez datuma koji možete pročitati ovdje (link Krase-grupno-odgovornazalbu). U tom dokumentu možete naći nebuloze tipa da je predviđeni kamenolom, asfaltna baza i betonara Krase u čvrstoj vezi sa demografskim razvojem i gospodarskim rastom Gračišća! Tu će doći do demografskog pada, to je svakome jasno! Isto tako piše da će betonara, asfaltna baza i kamenolom “uvećati za buduće dobiti koje će one generirati kako pojedincu, tako i društvu”. Koje dobiti? Pa tu je riječ o devastaciji i  uništenju okoliša i vjerojatnim tumorima nekih od nas mještana koji žive u okolici od kancerogenih tvari koje nastaju kao produkt rađenja asfalta, udisanjima kamene prašine,  pucanjima zidova kuća od miniranja, vožnji kamiona 16 sati dnevno (ljeti i duže) itd.

Financijske dobiti? Evo zanimljivih podataka koliko je zapravo mala naknada za eksploataciju mineralnih sirovina u odnosu na proračun. Recimo, općina Žminj je za kamenolom Križanci od 9 hektara (isto firma Ceste d.o.o.) dobila godišnju naknadu za 2006-u godinu od 44.388 kuna, što u proračunu grada Žminja za tu godinu od 10,89 milijuna kuna sudjeluje sa 0,4%.

Kamenolom u Žminju ima 9 hektara, dok bi predviđeni kamenolomi u Krase i Križarovici imali 24 hektara zajedno, dakle naknada općini Gračišće (tj. vladajućoj IDS kliki) bi iznosila oko 120.000 kuna na godišnjoj razini.

Je li to vrijedno gore navedenih stvari?

 

U tom istom dokumentu piše da će “eksploatacija mineralne sirovine dati pozitivan gospodarski impuls razvoju drugih gospodarskih grana središnje Istre, te utjecati na općeniti gospodarski rast”. ČIJI GOSPODARSKI RAST? SAMO PRIVATNOJ FIRMI  CESTE d.o.o., TE VLASNICIMA PRIVATNIH TRANSPORTNIH TVRTKI KOJE IMAJU KAMIONE KOJI BI VOZILI OKOLICI KAMENOLOMA!

 

Procjena koliko će (službeno) imati koristi općina Gračišće, piše vam nekoliko redaka više!

 

Nagradno pitanje mještanima Gračišća: KOJE SU TO PRIVATNE TRANSPORTNE TVRTKE U OKOLICI GRAČIŠĆA I TKO ODLUČUJE ČIJI ĆE KAMIONI RADITI ZA CESTE D.O.O.??

 

NAMA, MJEŠTANIMA U OKOLICI, PREDVIĐENI KAMENOLOM, BETONARE I ASFALTNE BAZE DONOSE SAMO NEGATIVNE UČINKE!!

 

U tom istom smiješnom dokumentu piše da nema potrebe izrađivati simulacije vizualnog utjecaja na krajobraz jer već postoji ilegalni kamenolom tamo, te spominje da je visina njegovog usjeka 10-15 metara. NA ZNANJE ČITATELJIMA, U STUDIJI O OKOLIŠU ZA KAMENOLOM KRASE PIŠE DA ĆE KAMENOLOM IMATI TRI ETAŽE, SVAKA DUBINE 15 METARA, A SAM KAMENOLOM KRASE (BEZ ASFALTNE BAZE) JE 10,3 HEKTARA, TJ. POVRŠINE OTPRILIKE 300 x 350 METARA!

 

Kad pročitate ovaj tekst do kraja, posjetite poglavlje o veličinama kamenoloma koji se ovdje planiraju, gdje je sve detaljnije napisano i slikano.

 

U tom istom dokumentu možete naći podatak da je u međuvremenu napravljeno mikrozoniranje u svibnju 2006-e od firme Geo-5 iz Rovinja, gdje je ta mikrolokacija za Krase proglašena IV. zonom sanitarne zaštite za piće gdje su dopušteni kamenolomi. Na lokacijskoj dozvoli izdanoj 10. rujna 2007-e koju možete pročitati ovdje (link Krase-lokacijskadozvola-ispostavaBuzet) možete pročitati da je vlasnik te firme Milan Mihovilović.

VLASNIK FIRME GEO-5 KOJE JE RADILA MIKROZONIRANJE NA TEMELJU KOJEGA JE LOKACIJA KRASE PROGLAŠENA IV. ZONOM SANITARNE ZAŠTITE ZA PIĆE UMJESTO III. I NA TEMELJU ČEGA JE KRASE DOBILO LOKACIJSKU DOZVOLU I KRENULO U DALJNJU PROCEDURU JE MILAN MIHOVILOVIĆ, PREDSJEDNIK ROVINJSKOG IDS-A!! Bio u trenutku izrade ovog elaborata, kao i sada! DAKLE, OVDJE JE RIJEČ O DEBELOM SUKOBU INTERESA I SUMNJAMO U ISTINITOST DOBIVENIH PODATAKA!

 

NAIME, KAKO JE MOGUĆE DA JE REVIZIJOM HIDROGEOLOŠKIH TOKOVA IZ 2005-e POTVRĐENO DA JE NA POSTOJEĆOJ MIKROLOKACIJI POTVRĐEN STATUS III. ZONE SANITARNE ZAŠTITE VODE ZA PIĆE, ŠTO JE I OBJAVLJENO U SLUŽBENIM NOVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE, br. 12/2005, A SAMO GODINU DANA KASNIJE TO VIŠE NIJE III. ZONA NA TEMELJU IZRADE STUDIJA FIRME GEO-5 U TRAVNJU/SVIBNJU 2006-e?

 

DAKLE, KRUG JE POTPUNO ZATVOREN! O čemu se radi?

 

OVDJE IMAMO IDS-OVSKU GRAČAŠKU VLAST KOJA IZGLASAVA PROSTORNI PLAN ZA KAMENOLOME KONTRA INTERESA MJEŠTANA (GDJE SE ČAK DESIO I RASKOL UNUTAR IDS-A U GRAČIŠĆU KAD JE PET VIJEĆNIKA DALO OSTAVKU KOD DONOŠENJA PLANA ZBOG NESLAGANJA DA KAMENOLOMI UĐU U PROSTORNI PLAN, A BOME JE DOŠLA I POLICIJA NA DOJAVU DA SU VIJEĆNICI IZGLASALI PLAN POD PRITISKOM,  A U SLUŽBENOM LISTU GRADA PAZINA NIJE UNESEN IZGLASANI AMANDMAN O BRISANJU KAMENOLOMA KRASE TIJEKOM DONOŠENJE PROSTORNOG PLANA), ONDA IMAMO PREDSJEDNIKA ROVINJSKOG IDS-a, VLASNIKA FIRME GEO-5 ČIJA STUDIJA (U ČIJU ISTINITOST SUMNJAMO ZBOG SUKOBA INTERESA) PROGLAŠAVA PODRUČJE KRASE IV. ZONOM SANITARNE ZAŠTITE ZA PIĆE NA TEMELJU ČEGA KRASE IDE U DALJNJU PROCEDURU (PREMDA JE TA MIKROLOKACIJA SAMO GODINU DANA RANIJE PROGLAŠENA III. ZONOM!!), I NA KRAJU IMAMO IDS-OVSKU VLAST KOJA NA RAZINI ŽUPANIJE IZGLASAVA SVOJE MIŠLJENJE O INTERESU RH ZA EKSPLOATACIJU KAMENA U PREDVIĐENOM KAMENOLOMU KRASE UNATOČ UPOZORENJIMA O MNOGOBROJNIM NEPRAVILNOSTIMA KOJE SU SE OVDJE DEŠAVALE OD GOSPODINA JOSIPA ANTONA RUPNIKA IZ STRANKE ZELENIH NA TOJ ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI ODRŽANOJ U SRPNJU OVE GODINE!

 

Na Rješenje Ministarstva  zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o prihvatljivosti za okoliš eksploatacije kamena, asfaltne baze i betonare u Krase napisanog  30. siječnja 2007-e kojeg možete pročitati ovdje (link Krase-studijaookolisuMinokolisa), 64 mještana podnijelo je upravnu tužbu pred Upravnim sudom Republike Hrvatske protiv Ministarstva okoliša 4. lipnja 2007-e što možete pročitati ovdje (link Krase-tuzbagradjanaprotivMinistarstvaokolisa) u kojem se upozorava da 90% stanovništva nije bilo obaviješteno o održavanju javne rasprave i javnog uvida.

 

U TOM DOKUMENTU SE ISTO UPOZORAVA DA SE MIKROZONIRANJE OD FIRME GEO-5 RADILO KRAJEM TRAVNJA I POČETKOM SVIBNJA 2006-E, KAD VEĆ POČINJE SUŠNO RAZDOBLJE, A NE U VRIJEME KAD JE TO ZAKONSKI REGULIRANO, TJ. U DRUGOJ POLOVICI ZIMSKOG PERIODA, U VRIJEME NAJVIŠIH VODA.

 

Gore navedena lokacijska dozvola za Krase koju je izdala ispostava Buzet 10. rujna 2007-e, poništena je 4. veljače 2008.-e , dobijen spor koji su pred Upravnim sudom Republike Hrvatske pokrenula tri mještana Gračišća u trenutku izdavanja lokacijske dozvole. To možete pročitati ovdje (link Krase-pobijenalokacijska).

 

U međuvremenu, u rujnu 2007-e napravljene su i prihvaćene izmjene i dopune Prostornog plana općine Gračišće (kad je došlo i do raskola u IDS-u, detaljnije možete pročitati u sekciji “Slučaj izglasavanja kamenoloma u prostornom planu općine Gračišće), na temelju koje se izdaje nova lokacijska dozvola za Krase na razini Istarske županije 01. srpnja 2008-e (link Krase-lokacijskadozvola).

 

Nakon toga, u ožujku 2008. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije, odsjek Buzet,  u novinama objavljuje poziv na izvlaštenje vlasnicima zemlje u predviđenom eksploatacijskom polju Krase za potrebe privatne firme Ceste d.o.o. Pula! (članak 2008-03-28).

 

U veljači 2011-e u novinama se opet objavljuju pozivi na izvlaštenje vlasnicima nekretnina na području Krase (članak 2011-02-15 I članak 2011-02-25).

 

18. srpnja 2011. ponovno slijedi predstavka i protivljenje na predloženi urbanistički plan gospodarske zone “Krase II” od strane 40 mještana općine Gračišće što možete pronaći ovdje (link na pdf fajl Predstavkanapredloženiurbanističkiplan)

 

Istog dana, dakle 18. srpnja 2011-e na Skupštini Istarske županije održanoj u Pazinu na jednoj od točaka dnevnog reda izglasava se mišljenje Skupštine Istarske županije o interesu Republike Hrvatske u pogledu eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Krase.

Petorici predstavnika građana dozvoljeno je da prisustvuju ovoj sjednici, ali je predsjedavajući sjednice odmah na početku ove dnevne točke rekao da imaju pravo slušati, ali da nemaju pravo išta reći.

Jedan jedini čovjek koji je digao glas za narod Gračaštine na toj točci dnevnog reda je gospodin Josip Anton Rupnik iz Stranke Zelenih. Izlazio za govornicu više puta te upozoravao na nepravilnosti u ovom slučaju, kao i DA POSTOJE DVIJE USTAVNE TUŽBE PROTIV KAMENOLOMA KOJE JOŠ NISU RIJEŠENE, TE DOK SE NE RIJEŠE, NIJE LEGALNO IZGLASATI MIŠLJENJE O IZVLAŠTENJU. Vrlo rječito i argumentirano prezentirao je čitav problem, uključujući i podatak DA SU  CESTE  D.O.O. IZ PULE PRIVATNA FIRMA, I KAKO JE MOGUĆE DA JE U INTERESU REPUBLIKE HRVATSKE POGODOVANJE PRIVATNOJ FIRMI ZA IZVLAŠTENJE PRIVATNOG VLASNIŠTVA ZA KAMENOLOME. SPOMENUT JE I RASKOL UNUTAR IDS-OVIH VIJEĆNIKA U OPĆINI GRAČIŠĆE KAD SE DONOSIO PROSTORNI PLAN OPĆINE GRAČIŠĆE 2007-E I DOLAZAK POLICIJE U GRAČIŠĆE NA DOJAVU DA SE VRŠIO PRITISAK NA VIJEĆNIKE , GDJE SU PRIHVAĆENI KAMENOLOMI.

Isto tako, napomenuo je da je OPĆINA GRAČIŠĆE U III. VODONOSNOJ ZONI.

NAPOMENUO JE DA JE DVA MJESECA PRIJE TE SKUPŠTINE U HRVATSKOM SABORU POTPREDSJEDNIK VLADE BOŽIDAR PANKRETIĆ 27. SVIBNJA 2011.-E POTPISAO PRAVILNIK O UVJETIMA ZA UTVRĐIVANJE ZONA SANITARNE ZAŠTITE OKOLIŠA, gdje je nama bitan članak 12 koji kaže (citiramo):

 

U III. zoni sanitarne zaštite izvorišta sa zahvaćanjem voda iz vodonosnika s međuzrnskom poroznosti zabranjuje se:

 

– ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,

 

– svako privremeno i trajno odlaganje otpada,

 

– građenje građevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada,

 

– građenje kemijskih industrijskih postrojenja opasnih i onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš,

 

– izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom),

 

– podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih i mineralnih voda,

 

– građenje prometnica, aerodroma, parkirališta i drugih prometnih i manipulativnih površina bez kontrolirane odvodnje i odgovarajućeg pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda prije ispuštanja u prirodni prijamnik i

 

– izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina, osim onih vezanih uz vodoistražne radove za javnu vodoopskrbu i obnovljive izvore energije.

 

Čitav Pravilnik o uvjetima o sanitarnoj zaštiti izvorišta možete naći na internetu u Narodnim novinama (http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx, br. 66, godina 2011.)

 

Međutim, sve gore navedene nepravilnosti nisu spriječile IDS-ovu glasačku mašineriju Istarskoj županiji da kontra interesa mještana izglasa za kamenolom!

 

(gosp. Rupnik, ovdje molimo da se navedu imenom, prezimenom i strankom tko je glasao za, tko je bio suzdržan, a tko protiv, jer IMAMO PRAVO ZNATI TKO NAM JE OVO IZGLASAO, JER DIREKTNO UTJEČE NA NAŠE ZDRAVLJE, KVALITETU ŽIVOTA I VRIJEDNOST NAŠIH NEKRETNINA).

 

Jesu li vladajući zastupnici IDS-a koji su ovo izglasali glasali kako su htjeli ili kako su smjeli, ostavljamo čitateljima da sami procijene.

 

Nekoliko dana kasnije, 22.7., na njegovu inicijativu sazvana je konferencija za novinare u Spomen-domu u Pazinu gdje je skupa sa mještanima Gračišća predstavljena problematika zainteresiranim medijima (radio, televizija, novine), te je objavljen veliki članak u Glasu Istre kojeg možete pročitati ovdje (članak 2011-07-22).

 

Nakon ovoga, na zahtjev oporbenih vijećnika (HNS-SDP) tražena je izvanredna sjednica u općini Gračišće koja je i održana 26. kolovoza 2011. Trojica građana imaju pravo biti pristuna sjednici ako se najave 3 dana ranije. Od strane oporbenih vijećnika, koji su i sazvali sjednicu, traženo je na vrijeme prisustvovanje dvojice zainteresiranih mještana općine Gračišće, kao i gospodina Rupnika, zastupnika stranke Zelenih u Istarskoj županiji, ali sva trojica su glatko odbijena da prisustvuju gračaškoj sjednici, jer su se prije javila trojica (očigledno Mijandrušićevih ljudi). DAKLE, OVDJE JE OČIGLEDNO DA SE GRAČAŠKA  VLAST BOJI GLASA NARODA.

 

Na toj skupštini je tražen referendum mještana o kamenolomima (gosp. Rupnik, molim ovdje ubaciti kako je točno glasilo predloženo pitanje za referendum), na što je Mijandrušić poslao upit prema Ministarstvu Uprave i Istarskoj županiji (možete ih pročitati ovdje – link na pdf fajl Upit o referendumu – prema Istarskoj zupaniji i Upit o referendumu – prema Ministarstvu Uprave, gdje već u samom dopisu insinuira može li se uopće postaviti pitanje na takav način, na što je došla odbijenica od Ministarstva uprave i Istarkse županije što se može pročitati ovdje (link na pdf fajl Očitovanje o referendumu – Istarska županija i pdf fajl Očitovanje o referendumu – Ministarstvo uprave).

 

Peremo ruke, je li, više općina Gračišće nije u nadležnosti, nakon što je izglasan prostorni plan u općini Gračišće na temelju kojega je sve to i počelo!